Deklaracja dostępności

Muzeum Historii Polski w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przystanekniepodleglosc.muzhp.pl.

Data publikacji strony internetowej: 10.11.2021.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.11.2021.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • zdjęcia i inne treści nietekstowe mają częściowe braki opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Weronika Kołacz ([email protected]). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 211 90 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej Strony internetowej lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej Strony internetowej lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie Strony internetowej lub jej elementu, którego dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MHP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy MHP odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum posiada biuro tymczasowe przy ul. Mokotowskiej 33/35 w Warszawie. Korzystanie z niego jest terminowe, do czasu oddania do użytku stałej siedziby MHP. Tymczasowa siedziba główna MHP przy ul. Mokotowskiej 33/35 w Warszawie znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach zabytkowej kamienicy, w związku z tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych jest ograniczone. Brak możliwości skorzystania z parkingu wewnętrznego przez gości w tym osób niepełnosprawnych. Na terenie tymczasowej siedziby MHP, organizowane są debaty, promocje książek, zajęcia edukacyjne. Dostęp do pomieszczeń, w których przeprowadzane są ww. wydarzenia uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w kwestii dotarcia na miejsce. Brak możliwości dostosowania toalet. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek posiada ciągi komunikacyjne poziome i pionowe. Wyposażony jest w system przeciwpożarowy ze zwolnieniem blokady drzwi w razie pożaru. Pracownicy MHP są przeszkoleni w procedurach ewakuacyjnych. W razie wystąpienia zagrożenia, ewakuacja osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przeprowadzana jest klatką schodową przy pomocy osób trzecich.

Ponadto, Muzeum korzysta z obiektu biurowego, znajdującego się na ternie budowy stałej siedziby MHP (Biuro Budowy ‒ zaadoptowany budynek wojskowy w bliskim sąsiedztwie inwestycji, na terenie Cytadeli Warszawskiej). Ewakuacja pracowników odbywa się klatką schodową.

MHP nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie MHP oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wstecz